T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

2018 YILI AKÜ-BAP-01 KARİYER DESTEK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

            BAPK Birimi tarafından 2018 yılında desteklenecek Kariyer Destek Projeleri için başvuru esasları ve süreci aşağıdaki gibidir.

A. BAŞVURU ESASLARI

1. Kariyer Destek Projeleri, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli projelerdir.

2. Proje süresi en fazla 12 aydır. Gerekli hallerde en fazla 12 ay ek süre alınabilir.

3. Proje önerisi özgün, proje yürütücüsünün uzmanlık alanına uygun, daha önce BAPK Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş yeni bir araştırma projesi olmalıdır. Proje önerisine ilişkin hiçbir yayın yapılmamış olmalıdır.

4. Proje önerisi BAPK Birimi Alt Komisyonu tarafından incelenmiş ve “desteklenmesi uygundur” kararının verilmiş olması zorunludur. Alt Komisyon tarafından desteklenmesi uygun görülmeyen projeler için proje yürütücüsü daha sonraki proje döneminde projeyi revize ederek ya da yeni bir proje önerisi ile başvuru yapabilir.

5. Sonuç raporları hakem değerlendirmesine tabi olacaktır.

6. Her takvim yılında bir kez başvuru yapılabilir.

7. Kariyer Destek Projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışı bilimsel (sözlü ya da poster bildirisi) ve sanatsal etkinlikler (sergi, konser vb.) desteklenebilir. Kariyer Destek Projesi kapsamında, bilimsel projenin amacına uygun olmak şartıyla yurt içi bilimsel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine destek sağlanabilir. Proje öneri formunda yer alma şartı ve Komisyonun uygun bulması kararıyla yurt dışı teknik gezi ya da inceleme çalışmaları desteklenebilir.

8. Kariyer Destek Projesinin bütçesi 2017 yılı akademik teşvik puanı esas alınarak hesaplanır. Akademik teşvik puanı 30’un altında olan öğretim elemanları Kariyer Destek Projesi başvurusunda bulunamazlar. Proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı X 100 TL olarak destek sağlanır. Kariyer Destek Proje bütçesi üst limiti 10.000 TL’dir. Ek bütçe talebinde bulunulamaz. 2017 yılı içinde TÜBİTAK’a proje önerisi başvurusunda bulunmak ve 2017 ya da 2018 yılı tarihli kabul veya red panel proje değerlendirme raporunu sunmak koşulu ile proje bütçesine 2.000 TL eklenir.

9. Bir proje yürütücüsünün Kariyer Destek Projesi bütçesi başka proje yürütücüsünün Kariyer Destek bütçesi ile birleştirilemez ve yürütücünün devam etmekte olan bir proje bütçesine eklenemez.

10. Kariyer Destek Projeleri katılım ücreti, yolluk ve yevmiye dâhil yurt içi 3.000 TL yurt dışı 6.000 TL üst limiti ile desteklenecektir. Bu üst limitler aşılamayacaktır.  

11. Kitap alımları için üst limit 1.500 TL, kırtasiye harcamaları için üst limit 250 TL’dir. Bu tutara kütüphanelerden belge alımı dâhil değildir.

12. Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte BAP Yönergesi, Uygulama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri proje başvuruları ve yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata www.bap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

B. BAŞVURU SÜRECİ

1. BAPK Birimine proje öneri başvuruları e-BAP sistemi üzerinden yapılacaktır. Proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili bölüm/fakülte vb. yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra başvuru süresi bitimini takip eden 2. iş günü mesai saati sonuna kadar elden teslim edilecektir.

2. BAPK Birimi tarafından 2018 yılında Kariyer Destek Projeleri için başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir.

1. Başvuru Dönemi: 14-26 Şubat 2018

2. Başvuru Dönemi: 11-29 Haziran 2018

Proje önerisi başvuru süresi, son başvuru tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Proje öneri formu otomasyon üzerinde doldurulduktan sonra onayla ve gönder butonuna basılarak başvuru D1 konumuna getirilmelidir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Projeye gerekli tüm belgeler eklenmelidir. Proje öneri formuna gerekli ise etik kurul kararı ya da müracaat edildiğine ilişkin dilekçe eklenmelidir. Etik kurul kararı gerektiren projeler için 3 ay içinde etik kurul karar belgesi sağlanmaması durumunda proje Komisyon kararı ile iptal edilecektir.

4. Satın alınması planlanan mal ve hizmetler için başvuru sırasında 1 adet proforma fatura/teklif mektubunun da başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

5. Yapılacak harcamaların teklif edilmesinde bütçe kalemleri itibariyle aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

  • 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler (Laboratuar malzemesi, canlı hayvan alımı, kırtasiye, temizlik malzemesi, akaryakıt, baskı ve cilt, yiyecek, içecek, spor malzemesi, yem vb.)
  • 03.3 Yolluklar
  • 03.5 Hizmet Alımları: Her türlü hizmet alımı bu tertipten talep edilecektir. (Veri girişi, analiz, anket kongre katılım vb.)
  • 03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri: Yazılım ve menkul malların bakım-onarım giderleri bu tertipten talep edilebilecektir.
  • 06.1 Mamul Mal Alımları: Makine-teçhizat, cihaz vb. bu tertipten talep edilecektir.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

KURULUŞ VE TARİHÇE

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesi ile Ek 28. maddesine göre 2009 yılında çıkartılan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ile "Bilimsel Araştırma Projeleri Birimleri" kurulmuştur.

Aynı yönetmelikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ise Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birim olarak tanımlanmıştır. Birimin yönetimi Üst Yönetici tarafından atanacak bir Koordinatöre bağlanmıştır.

BİRİMİN GÖREVLERİ

Desteklenen projelerin bilimsel ve idari süreçleri, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Projelere ilişkin mal ve hizmet alımları ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (f) ve 6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Afyon Kocatepe Üniversitesince desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin önerilmesi, değerlenmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır. Komisyon, düzenli olarak her ay en az bir kez toplanmaktadır.

Komisyon Başkan ve Üyeleri;

Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar Enstitüleri müdürleri ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan 7 öğretim üyesinden oluşur.

Alt Komisyon Üyeleri;

Her akademik birimi temsil edecek şekilde seçilen öğretim üyeleri Alt Komisyon üyesi olarak görev almaktadır. Genel amaçlı, tematik, alt yapı ve kariyer destek projelerinin değerlendirilmesi ve Komisyonun ayrıntılı incelenmek üzere verdiği görevleri yürütmektedirler.

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ DUYURULAR

Satınalma Duyuruları
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok