PROJE BAŞVURU İLANLARI

PROJE BAŞVURU İLANLARI

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEK PROJESİ

 

I. BAŞVURU SÜRECİ

1. Bu proje türü yıl boyunca çağrıya açıktır.

2. Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

3. Yürütücü, Fikri Mülkiyet Hakları Kurulundan alınacak, fikri mülkiyet potansiyeli bulunduğuna dair değerlendirme raporunu ve destek almasının uygun olduğuna ilişkin yazıyı, proje başvurusu sırasında e-BAP otomasyon sistemine yüklemelidir.

4. Başvurunun buluş/eser üzerinde hak sahibi olan üniversitemiz mensubu araştırmacıların bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiğine dair Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmelidir.  

5. Proje öneri formu çıktıları, proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar) ve diğer ilgililerce imzalanarak, sisteme yüklenen belgelerin asılları ile birlikte BAPK Birimine teslim edilecektir.   

6. Proje başvuruları, BAP Komisyonunca değerlendirilecektir. Komisyon, başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir.

7. Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- sözleşme imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden sözleşme formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra BAPK Birimine teslim edeceklerdir.

8. Proje başlama tarihi, sözleşme formunun Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

II. BAŞVURU VE UYGULAMA ESASLARI

1. Proje destek üst limiti 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Proje yürütücüsü üniversitemizde tam zamanlı görev yapan, doktorasını tamamlamış öğretim elemanı olmalıdır.

3. Birden fazla hak sahibi bulunan patent, faydalı model ve tescil belgesi için destek başvurusu, üniversitemiz mensubu hak sahiplerinin mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilir.

4. Proje süresi ek süreler dâhil, 36 aydır. Proje kapsamında yürütülecek işlemler ve harcamalar proje süresi ile sınırlıdır. Proje süresi bitiminden sonraki ödemeler buluş sahibi/sahiplerine ait olacaktır.

5. Proje bitiminde, patent başvurusunun yapıldığına dair ilgili kurumun yazısı ve patent metninin bir kopyası otomasyon sistemine yüklenmelidir. Patent başvuruları sonuçlandığında, sonucun BAPK Birimine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Proje bitiminde sonuç raporu hazırlanarak otomasyon sistemine yüklenmeli ve çıktısı da BAPK Birimine teslim edilmelidir. Proje, Komisyon kararından sonra tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

6. Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Belirtilen hususlarda tereddüt oluşması halinde ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararları ve BAP Komisyonu kararları geçerlidir. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

AKÜ-BAP-02 LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

I. BAŞVURU SÜRECİ

1. Tez projeleri için 17 Nisan - 20 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

2. Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

3. Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar) ve diğer ilgililerce imzalanarak ilgili birimlere teslim edilecektir.

4. Tez proje öneri formlarının ilgili birim ve kurul kararları alındıktan sonra BAPK Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

5. Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra BAPK Birimine teslim edeceklerdir.

6. Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

II. BAŞVURU ESASLARI

1. Tüm tez projesi önerileri özgün, yürütücünün uzmanlık alanına uygun, daha önce Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni ve nitelikli bir araştırma olmalıdır. Projenin bir kısmı ya da tamamı kesinlikle yayınlanmamış olmalıdır.

2. Tez projesi önerilerinde danışman proje yürütücüsü ve öğrenci ise yardımcı araştırmacı olarak yer almalıdır. Bununla birlikte proje multidisipliner bir çalışmayı kapsıyorsa ilave yardımcı araştırmacılar da projede yer alabilir.

3. Değerlendirme birimleri tarafından revizyon (bilimsel, bütçe vs.) talep edilen projelerde, yürütücüler revizyonu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili değerlendirme birimleri tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAPK Birimi Komisyonu verecektir. BAPK Birimi Komisyonu gerektiğinde nihai karar olarak farklı revizyonlar talep edebilir.

4. Kitap alımları 1.500 TL'yi, kırtasiye harcamaları 250 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dâhil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, ...takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır. Proje kapsamında yapılacak kırtasiye alımları projenin amaç ve ihtiyaçları ile ilgili olmalıdır. Proje bütçesinden proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler ile masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb. alınmayacaktır. Ancak bu malzemeler elzem ise BAPK Birimi Komisyonu tarafından karar verilecektir.

5. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliği uzmanlık tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 20.000 TL, diğer alanlarda 10.000 TL; yüksek lisans tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 10.000 TL, diğer alanlarda 5.000 TL'dir. Tez projelerinde yurt dışı kongre katılımları desteklenmemektedir. Yolluk kalemi üst limiti 2.000 TL olup yurt içi kongre katılım üst limiti de 2.000 TL olmak üzere desteklenmektedir. 

6. Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Uygulama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

AKÜ-BAP-03 TEMATİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

2018 YILI BAŞVURU ESASLARI VE KABUL SÜRECİ

1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için belirlenen aşağıdaki konu başlıklarında tematik proje başvurusu alınacaktır:

- Endüstriyel Ölçekli Uçucu ve Sabit Yağ Üretimi

- Mühendislik Eğitiminde Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları

- Mandalarda Süt Kimyası ve Somatik Hücre Sayısı

- Nöroonkolojik Cerrahide Destekleyici Görüntüleme Sistemleri

- Elektrikli Araçlar İçin Batarya ve Güç Kontrol Sistemleri

2) Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır. Proje başvuru süreci 26/03/2018 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp 13/04/2018 Cuma günü saat 23.59'da sona erecektir. Yürütücülerin, proje öneri formunu diğer ilgililere de imzalattıktan sonra, 18/04/2018 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3) Tematik proje başvuruları bütçe imkânları doğrultusunda BAP Komisyonunca değerlendirilecektir.

4) Proje yürütücüsü, projenin sonuç raporunun kabul tarihinden itibaren 2 yıl içinde proje konusu ile ilgili bilimsel veya sanatsal en az bir çıktıyı (makale, bildiri, kitap, sergi, konser, patent vb.) veya çıktının değerlendirme sürecinde olduğunu gösteren belgeyi komisyona teslim etmek şartı ile aynı türden bir proje başvurusunda bulunabilir.

5) Proje başvuruları  ilgili hakemlere, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gönderilecektir. Tematik projelerde hakemlerin en az birinin Üniversite dışından olması gerekir. 

6) BAP Komisyonu/hakemler tarafından bütçe revizyonu talep edilen projelerde, yürütücüler bütçe revizyonunu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili hakemler tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAP Komisyonu verecektir. BAP Komisyonu gerektiğinde tekrar bütçe revizyonu vb. düzeltmeler talep edebilir.

7) Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edeceklerdir.

8) Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

9) Kitap alımları 1.500 TL'yi, kırtasiye harcamaları 250 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dâhil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, ... takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır. Proje kapsamında yapılacak kağıt vb. kırtasiye alımları projenin amaç ve ihtiyaçları ile orantılı olmalıdır. Proje bütçesinden proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler ile masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb. alınmayacaktır. (Bunlar vb. malzemeler proje için gerekli ise komisyonca karar verilir.)

10) Proje sonuç raporu hakemlerden olumlu değerlendirme sonuçları elde edildikten sonra Komisyona sunulacaktır. Komisyon kararından sonra proje tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

11) Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

2018 YILI AKÜ-BAP-01 KARİYER DESTEK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

            BAPK Birimi tarafından 2018 yılında desteklenecek Kariyer Destek Projeleri için başvuru esasları ve süreci aşağıdaki gibidir.

A. BAŞVURU ESASLARI

1. Kariyer Destek Projeleri, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli projelerdir.

2. Proje süresi en fazla 12 aydır. Gerekli hallerde en fazla 12 ay ek süre alınabilir.

3. Proje önerisi özgün, proje yürütücüsünün uzmanlık alanına uygun, daha önce BAPK Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş yeni bir araştırma projesi olmalıdır. Proje önerisine ilişkin hiçbir yayın yapılmamış olmalıdır.

4. Proje önerisi BAPK Birimi Alt Komisyonu tarafından incelenmiş ve “desteklenmesi uygundur” kararının verilmiş olması zorunludur. Alt Komisyon tarafından desteklenmesi uygun görülmeyen projeler için proje yürütücüsü daha sonraki proje döneminde projeyi revize ederek ya da yeni bir proje önerisi ile başvuru yapabilir.

5. Sonuç raporları hakem değerlendirmesine tabi olacaktır.

6. Her takvim yılında bir kez başvuru yapılabilir.

7. Kariyer Destek Projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışı bilimsel (sözlü ya da poster bildirisi) ve sanatsal etkinlikler (sergi, konser vb.) desteklenebilir. Kariyer Destek Projesi kapsamında, bilimsel projenin amacına uygun olmak şartıyla yurt içi bilimsel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine destek sağlanabilir. Proje öneri formunda yer alma şartı ve Komisyonun uygun bulması kararıyla yurt dışı teknik gezi ya da inceleme çalışmaları desteklenebilir.

8. Kariyer Destek Projesinin bütçesi 2017 yılı akademik teşvik puanı esas alınarak hesaplanır. Akademik teşvik puanı 30’un altında olan öğretim elemanları Kariyer Destek Projesi başvurusunda bulunamazlar. Proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı X 100 TL olarak destek sağlanır. Kariyer Destek Proje bütçesi üst limiti 10.000 TL’dir. Ek bütçe talebinde bulunulamaz. 2017 yılı içinde TÜBİTAK’a proje önerisi başvurusunda bulunmak ve 2017 ya da 2018 yılı tarihli kabul veya red panel proje değerlendirme raporunu sunmak koşulu ile proje bütçesine 2.000 TL eklenir.

9. Bir proje yürütücüsünün Kariyer Destek Projesi bütçesi başka proje yürütücüsünün Kariyer Destek bütçesi ile birleştirilemez ve yürütücünün devam etmekte olan bir proje bütçesine eklenemez.

10. Kariyer Destek Projeleri katılım ücreti, yolluk ve yevmiye dâhil yurt içi 3.000 TL yurt dışı 6.000 TL üst limiti ile desteklenecektir. Bu üst limitler aşılamayacaktır.  

11. Kitap alımları için üst limit 1.500 TL, kırtasiye harcamaları için üst limit 250 TL’dir. Bu tutara kütüphanelerden belge alımı dâhil değildir.

12. Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte BAP Yönergesi, Uygulama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri proje başvuruları ve yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata www.bap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

B. BAŞVURU SÜRECİ

1. BAPK Birimine proje öneri başvuruları e-BAP sistemi üzerinden yapılacaktır. Proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili bölüm/fakülte vb. yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra başvuru süresi bitimini takip eden 2. iş günü mesai saati sonuna kadar elden teslim edilecektir.

2. BAPK Birimi tarafından 2018 yılında Kariyer Destek Projeleri için başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir.

1. Başvuru Dönemi: 14-26 Şubat 2018

2. Başvuru Dönemi: 11-29 Haziran 2018

Proje önerisi başvuru süresi, son başvuru tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Proje öneri formu otomasyon üzerinde doldurulduktan sonra onayla ve gönder butonuna basılarak başvuru D1 konumuna getirilmelidir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Projeye gerekli tüm belgeler eklenmelidir. Proje öneri formuna gerekli ise etik kurul kararı ya da müracaat edildiğine ilişkin dilekçe eklenmelidir. Etik kurul kararı gerektiren projeler için 3 ay içinde etik kurul karar belgesi sağlanmaması durumunda proje Komisyon kararı ile iptal edilecektir.

4. Satın alınması planlanan mal ve hizmetler için başvuru sırasında 3 adet proforma fatura/teklif mektubunun da başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

5. Yapılacak harcamaların teklif edilmesinde bütçe kalemleri itibariyle aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

 • 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler (Laboratuar malzemesi, canlı hayvan alımı, kırtasiye, temizlik malzemesi, akaryakıt, baskı ve cilt, yiyecek, içecek, spor malzemesi, yem vb.)
 • 03.3 Yolluklar
 • 03.5 Hizmet Alımları: Her türlü hizmet alımı bu tertipten talep edilecektir. (Veri girişi, analiz, anket vb.)
 • 03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri: Yazılım ve menkul malların bakım-onarım giderleri bu tertipten talep edilebilecektir.
 • 06.1 Mamul Mal Alımları: Makine-teçhizat, cihaz vb. bu tertipten talep edilecektir.

2017 YILI TEMATİK PROJE BAŞVURU ESASLARI VE KABUL SÜRECİ

 

1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için belirlenen aşağıdaki konu başlıklarında tematik proje başvurusu alınacaktır:

- Mandalarda Oral Antibiyotik Kullanımının Metabolizma ve Verim Parametrelerine Etkisi

- Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği ve Moleküler Yaklaşımlar

- Haşhaş Yağı ve Masaj

- Müzik Müzeleri İçin Sesli Rehber Geliştirilmesi

- Afyonkarahisar İlinde Derin Jeotermal Sistemlerinin Araştırılması

- Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

- İnsan Beyin Tümörlerinin Gelişiminde Mikroorganizmaların Rolü

- Uzaktan İzleme Sistemleri ve Kontrol Birimi Yazılımlarının Geliştirilmesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi İnteraktif Mezuniyet Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

- Sporcularda İzokinetik ve İzometrik Rehabilitasyon Egzersizlerinin Etkinliği

2) Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır. Proje başvuru süreci 28/06/2017 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 31/07/2017 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir. Yürütücülerin, proje öneri formunu diğer ilgililere de imzalattıktan sonra, 11/08/2017 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3) Tematik proje başvuruları bütçe imkânları doğrultusunda BAP Komisyonunca değerlendirilecektir.

4) Proje yürütücüsü, projenin sonuç raporunun kabul tarihinden itibaren 2 yıl içinde proje konusu ile ilgili bilimsel veya sanatsal en az bir çıktıyı (makale, bildiri, kitap, sergi, konser, patent vb.) veya çıktının değerlendirme sürecinde olduğunu gösteren belgeyi komisyona teslim etmek şartı ile aynı türden bir proje başvurusunda bulunabilir.

5) Proje başvuruları  ilgili hakemlere, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gönderilecektir. Tematik projelerde hakemlerin en az birinin Üniversite dışından olması gerekir. 

6) BAP Komisyonu/hakemler tarafından bütçe revizyonu talep edilen projelerde, yürütücüler bütçe revizyonunu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili hakemler tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAP Komisyonu verecektir. BAP Komisyonu gerektiğinde tekrar bütçe revizyonu vb. düzeltmeler talep edebilir.

7) Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edeceklerdir.

8) Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

9) Kitap alımları 1.500 TL'yi, kırtasiye harcamaları 500 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dâhil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. (Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, ... takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır.) Proje kapsamında yapılacak kağıt vb. kırtasiye alımları projenin amaç ve ihtiyaçları ile orantılı olmalıdır. Proje bütçesinden proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler ile masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb.nin yanı sıra bunlara ait sarf malzemeleri alınmayacaktır. (Bunlar vb. malzemeler proje için gerekli ise komisyonca karar verilir.)

10) Proje sonuç raporu hakemlerden olumlu değerlendirme sonuçları elde edildikten sonra Komisyona sunulacaktır. Komisyon kararından sonra proje tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

11) Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

2017 YILI KARİYER DESTEK PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ VE ESASLARI

            Üniversitemiz BAP Komisyonunca 2017 yılında desteklenecek olan Kariyer Destek Projelerinde aşağıda belirtilen süreç ve hususlara uyulacaktır. 

 BAŞVURU ESASLARI

 1. İvedi olarak tamamlanmasında fayda bulunan küçük bütçeli bilimsel projeler, kariyer destek projeleri kapsamında desteklenebilir.
 2. Kariyer Destek Projeleri de özgün, proje yürütücüsünün uzmanlık alanına uygun, daha önce Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni araştırma olmalıdır. Projenin bir kısmı ya da tamamı yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Kariyer Destek Projeleri de diğer projeler gibi alt komisyon incelemesinden geçmek zorundadır. Alt komisyonda kabul edilmeyen projeler için sonraki dönemlerde de başvuru yapılabilir. Sonuç raporları hakem değerlendirmesine tabi olacaktır.
 4. Her takvim yılında bir kez yararlanılabilir.
 5. Başvuru yapıldıktan sonra projenin geri çekilmesi durumunda ilgili takvim yılı içinde tekrar başvuru yapılamaz.
 6. Kariyer Destek Projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışı bilimsel (sözlü ya da poster bildirisi) ve sanatsal etkinlikler (sergi, konser vb.) desteklenebilir. Kariyer Destek Projesi kapsamında, bilimsel projenin amacına uygun olmak şartıyla yurt içi bilimsel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine destek sağlanabilir. Yurt dışı teknik gezi ya da inceleme çalışmaları desteklenmemektedir.
 7. Kariyer Destek Projesine ek bütçe talebinde bulunulamaz.
 8. Kariyer Destek Projesinin bütçesinin üst limiti proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı esas alınarak belirlenen miktarı aşamaz. Akademik teşvik puanı 30’un altında olan öğretim elemanları Kariyer Destek Projesi başvurusunda bulunamazlar. Proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı X 100 TL olarak destek sağlanır. Kariyer Destek Proje bütçesi üst limiti 10.000 TL’dir. TÜBİTAK 2224-A Projesinden 2016-2017 yılında yararlananlar için üst limiti aşmamak üzere 2.000 TL eklenir.
 9. Bir öğretim elemanının akademik teşvik puanı (bütçesi) diğer öğretim eleman(lar)ının bütçeleri ile birleştirilemez ve devam eden hiçbir proje bütçesine eklenemez.
 10. Kariyer Destek Projeleri, diğer projelerde olduğu gibi katılım ücreti dâhil 3.000 TL yurt içi, 5.000 TL yurt dışı harcırah üst limiti ile desteklenebilecektir.
 11. Kitap alımları 1.500 TL’yi, kırtasiye harcamaları 500 TL’yi geçemez. Bu tutara kütüphanelerden belge alımıdâhil değildir. Harcama ilkeleri madde 16’da belirtilen bilgisayar, tablet, yazıcı, sarf malzemesi vb. alınamaz.
 12. Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri proje başvuruları ve yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata www.bap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU SÜRECİ

2017 yılı Kariyer Destek Projelerine aşağıdaki tarihlerde başvurulabilecektir. Son başvuru günü mesai saati bitiminden sonra başvuru alınmayacaktır.

 • 2017 Yılı Başvuru Takvimi
 • 1-13 Mart 2017
 • 2-10 Mayıs 2017
 • 3-12 Temmuz 2017
 • 2-11 Ekim 2017
 1. Başvurular e-BAP sistemi üzerinden yapılacak; gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, projede görevli araştırmacılar, ilgili bölüm, fakülte vb. yetkililerince imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimine başvuru süresinin bitimini takip eden 2. iş günü mesai saati sonuna kadar elden teslim edilecektir.
 2. Proje başvurularına etik kurul kararı/müracaat edildiğine ilişkin dilekçe/yazı (gerekiyorsa) eklenecektir.
 3. Satın alınması planlanan mal ve hizmetler için başvuru sırasında 1 adet proforma fatura/teklif mektubunun da başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
 4. Yapılacak harcamaların teklif edilmesinde bütçe kalemleri itibariyle aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
 • 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler (Laboratuar malzemesi, canlı hayvan alımı, kırtasiye, temizlik malzemesi, akaryakıt, baskı ve cilt, yiyecek, içecek, spor malzemesi, yem vb.)
 • 03.3 Yolluklar
 • 03.5 Hizmet Alımları: Her türlü hizmet alımı bu tertipten talep edilecektir. (Veri girişi, analiz, anket kongre katılım vb.)
 • 03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri: Yazılım ve menkul malların bakım-onarım giderleri bu tertipten talep edilebilecektir.
 • 06.1 Mamul Mal Alımları: Makine-teçhizat, cihaz vb. bu tertipten talep edilecektir.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2017 YILI PROJE BAŞVURU ESASLARI VE KABUL SÜRECİ

 

BAŞVURULARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

1) Tüm proje önerileri özgün, yürütücünün uzmanlık alanına uygun, daha önce Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni ve nitelikli bir araştırma olmalıdır. Projenin bir kısmı ya da tamamı yayınlanmamış olmalıdır. Tez projeleri hariç, tüm projeler alt komisyon incelemesinden geçmek zorundadır.

2) Tüm proje tiplerinde (tez projeleri hariç) proje yürütücüsü, projenin sonuç raporunun kabul tarihinden itibaren 2 yıl içinde proje konusu ile ilgili bilimsel veya sanatsal en az bir çıktıyı (makale, bildiri, kitap, sergi, konser, patent vb.) veya çıktının değerlendirme sürecinde olduğunu gösteren belgeyi komisyona teslim etmek şartı ile aynı türden bir proje başvurusunda bulunabilir.

3) Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

4) Genel amaçlı ve altyapı projelerinde, proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere teslim edilecektir. Projeler, Dekanlık/Müdürlükler tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilecektir.

5) Proje başvuruları ilgili alt komisyonlaraBilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gönderilecektir. Alt komisyonlar, genel amaçlı ve altyapı proje önerilerini incelendikten ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, belirtilen süre içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderecektir.

6) BAP Komisyonu/alt komisyon tarafından bütçe revizyonu talep edilen projelerde, yürütücüler bütçe revizyonunu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili alt komisyonlar tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAP Komisyonu verecektir. BAP Komisyonu gerektiğinde tekrar bütçe revizyonu vb. düzeltmeler talep edebilir.

7) Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edeceklerdir.

8) Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

9) Kitap alımları 1.500 TL'yi, kırtasiye harcamaları 500 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dâhil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. (Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, … takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır.) Proje kapsamında yapılacak kağıt vb. kırtasiye alımları projenin amaç ve ihtiyaçları ile orantılı olmalıdır. Proje bütçesinden proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler ile masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb.nin yanı sıra bunlara ait sarf malzemeleri alınmayacaktır. (Bunlar vb. malzemeler proje için gerekli ise komisyonca karar verilir.)

10) Proje sonuç raporu hakemlerden olumlu değerlendirme sonuçları elde edildikten sonra Komisyona sunulacaktır. Komisyon kararından sonra proje tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

11) Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 A. Genel Amaçlı ve Altyapı Projeleri

1) Fen, mühendislik ve sağlık alanlarında yapılacak genel amaçlı proje başvurularında üst limit 25.000 TL, diğer alanlarda ise 15.000 TL'dir.

2) Yürütücülüğünde genel amaçlı bir proje bulunan araştırmacı yeni bir genel amaçlı proje başvurusunda bulunamaz.

3) Proje başvuruları ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

4) Birimlere tahsis edilen bütçenin en az %50'si altyapı projesi olmak zorundadır. Altyapı projeleri, her aşamasında birim proje alt komisyon uygunluk kararı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmelidir.

5) Bir altyapı projesinin toplam bütçesi en az 5.000 TL (KDV dâhil) olmalı ve sadece makine-teçhizat vb. demirbaş içermelidir.

6) Proje başvuru süreci 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 08.30'da başlayıp 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir.  Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere teslim edilecektir. Dekanlık/Müdürlükler tarafından teslim alınan projeler, 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilecektir. 

7) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilen proje başvuruları, ilgili alt komisyonlar tarafından 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında incelenip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilecektir.

8) Altyapı projeleri, öğretim üyeleri tarafından önerilebilir.

9) Rektörlük ve enstitülerde görevli olup proje başvurusunda bulunacak olan öğretim elemanları proje başvurularını alanları ile ilgili fakültelere yapacaklardır. 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi ile görevlendirilmiş olan öğretim elemanları ise kadrolarının bulunduğu akademik birimlere başvuru yapacaklardır.

 B. Tez Projeleri

1) Tez projeleri kabul takvimi Enstitü Müdürlükleri/Tıpta Uzmanlık Kurulu/Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenecektir.

2) Proje başvuruları ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden ilgili birimler tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.  

3) Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), tez öğrencisi ve diğer ilgililerce imzalanarak ilgili birimlere teslim edilecektir.

4) İlgili birimler ön değerlendirmelerini yaparak kendilerine ayrılan bütçe kadar projeyi BAPK Birimine ilgili kurul karar(lar)ıyla göndereceklerdir.

5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliği uzmanlık tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 15.000 TL, diğer alanlarda 7.500 TL; yüksek lisans tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 10.000 TL, diğer alanlarda 5.000 TL'dir.

C. Tematik Projeler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde 2017 yılı için belirlenen konu başlığı/başlıkları, başvuru tarihleri ve başvuru esasları daha sonra ilan edilecektir.

D. Kariyer Destek Projeleri

1) Kariyer destek proje başvuruları, 2017 yılı kariyer destek proje ilanında belirtilen şartlara uygun olarak ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2) Başvuru tarihleri aşağıdaki gibi olup, başvuru başlangıcında mesai başlangıç saati esas alınırken başvuru bitiş saati son başvuru günü saat 23.59'dur.

1. Dönem: 01-13 Mart 2017

2. Dönem: 02-10 Mayıs 2017

3. Dönem: 03-12 Temmuz 2017

4. Dönem: 02-11 Ekim 2017

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2016 YILI PROJE BAŞVURU ESASLARI VE KABUL SÜRECİ

 

BAŞVURULARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

1) Tüm proje önerileri özgün, yürütücünün uzmanlık alanına uygun, daha önce Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni ve nitelikli bir araştırma olmalıdır. Projenin bir kısmı ya da tamamı yayınlanmamış olmalıdır. Tez projeleri hariç, tüm projeler alt komisyon incelemesinden geçmek zorundadır.

2) Genel amaçlı projesi devam eden bir proje yürütücüsü, yeni bir genel amaçlı proje başvurusunda bulunamaz.

3) Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

4) Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere teslim edilecektir. Dekanlık/Müdürlükler tarafından teslim alınan projeler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilecektir.

5) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilen proje başvuruları (Genel amaçlı ve Altyapı projeleri), ilgili alt komisyonlar tarafından incelendikten ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilecektir.

6) BAP Komisyonu/Alt komisyon tarafından bütçe revizyonu talep edilen projelerde, yürütücüler bütçe revizyonunu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili alt komisyonlar tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAP Komisyonu verecektir. BAP Komisyonu gerektiğinde tekrar bütçe revizyonu vb. düzeltmeler talep edebilir.

7) Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş),proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edeceklerdir.

8) Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

9) Kitap alımları 1.000 TL'yi, kırtasiye harcamaları 2.000 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphanelerden belge alımı, fotokopi vb. dâhildir. Bilgisayar, tablet vb. alınamaz.

10) Proje sonuç raporu hakemlerden olumlu değerlendirme sonuçları elde edildikten sonra Komisyona sunulacaktır. Komisyon kararından sonra proje tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

11) Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

A. Genel Amaçlı ve Altyapı Projeleri

1) Genel amaçlı projeler için üst limit 20.000 TL'dir.

2) Yürütücülüğünde genel amaçlı bir proje bulunan araştırmacı yeni bir genel amaçlı proje başvurusunda bulunamaz.

3) Proje başvuruları ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

4) Birimlere tahsis edilen bütçenin en az %50'si altyapı projesi olmak zorundadır. Altyapı projeleri, her aşamasında birim proje alt komisyon uygunluk kararı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmelidir.

5) Bir altyapı projesinin toplam bütçesi en az 5.000 TL (KDV dâhil) olmalı ve sadece makine-teçhizat vb. demirbaş içermelidir.

6) Proje başvuru süreci 06 Mayıs 2016 Cuma günü saat 08.30'da başlayıp 26 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.  Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), ilgili Anabilim Dalı/Bölüm Başkanları ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 17.30'a kadar ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere teslim edilecektir. Dekanlık/Müdürlükler tarafından teslim alınan projeler, 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilecektir. 

7) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilen proje başvuruları, ilgili alt komisyonlar tarafından incelendikten ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, 03 Haziran 2016 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilecektir.

8) Altyapı projeleri, öğretim üyeleri tarafından önerilebilir.

B. Tez Projeleri

1) Tez Projeleri kabul takvimi Enstitü Müdürlükleri/Tıpta Uzmanlık Kurulu/Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenecektir.

2) Proje başvuruları ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden ilgili birimler tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.  

3) Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar), tez öğrencisi ve diğer ilgililerce imzalanarak ilgili birimlere teslim edilecektir.

4) İlgili birimler ön değerlendirmelerini yaparak kendilerine ayrılan bütçe kadar projeyi BAPK Birimine ilgili kurul karar(lar)ıyla göndereceklerdir.

5) Doktora/Sanatta yeterlik/Tıpta uzmanlık tezleri için üst limit Fen, Mühendislik ve Sağlık alanlarında 15.000 TL, diğer alanlarda 10.000 TL; yüksek lisans tezleri için üst limit Fen, Mühendislik ve Sağlık alanlarında 7.500 TL, diğer alanlarda 5.000 TL'dir.

C. Tematik Projeler

1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için belirlenen aşağıdaki konu başlıklarında tematik proje başvurusu alınacaktır:

 • Kronik hastalıklarda modern fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ve hasta memnuniyeti
 • Gıda maddelerinde antibiyotik kalıntısı izleme amaçlı antikor üretimi

2) Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

3) Proje başvuru süreci 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Proje öneri formu çıktıları proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacılar ve Dekanlıklar/Müdürlükler tarafından imzalandıktan sonra gerekli belgeler eklenerek 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilecektir.

4) Tematik proje başvuruları bütçe imkânları doğrultusunda BAP Komisyonunca değerlendirilecektir.

D. Kariyer Destek Projeleri

1) Kariyer destek proje başvuruları, 2016 yılı kariyer destek proje ilanında belirtilen şartlara uygun olarak ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2) Başvuru tarihleri aşağıdaki gibi olup, başvuru başlangıç ve bitiş saatleri mesai başlangıç ve bitiş saatleri olarak esas alınacaktır.

1. Dönem: 14-23 Mart 2016

2. Dönem: 02-11 Mayıs 2016

3. Dönem: 11-20 Temmuz 2016

4. Dönem: 05-21 Eylül 2016

5. Dönem: 01-10 Kasım 2016

3) Proje öneri formu çıktıları proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacılar ve Dekanlıklar/Müdürlükler tarafından imzalandıktan sonra gerekli belgeler eklenerek BAP Koordinasyon Birimine son başvuru tarihinden sonraki 2. iş günü mesai bitimine kadar teslim edilecektir.

E. Araştırma Merkezi Projeleri

1) Proje başvuruları ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

2) Araştırma merkezi projeleri için üst limit 10.000 TL’dir.

3) Araştırma merkezi projeleri, başvurulara ilişkin genel esasların 1. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

4) Araştırma merkezi projeleri araştırma merkezinin tüzel kişiliğine aittir. Proje yürütücüsü araştırma merkezinin müdürü olmak zorundadır.

5) Araştırma merkezlerinin proje konusu araştırma merkezinin kuruluş amaçlarına uygun bir konuda olmak zorundadır.

6) Proje başvuru süreci 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Proje öneri formu çıktıları proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacılar ve Merkez Müdürü tarafından imzalandıktan sonra gerekli belgeler eklenerek 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilecektir. 

 

 

 

 

 

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__